tanitim1.gif (1261 bytes) ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ


jeoloji
mühendisliği
bölümü

Jeoloji Mühendisliğinin faaliyet alanları yer kabuğunun oluşumu; fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikleri; doğal kaynakların (maden, petrol, kömür, endüstriyel hammaddeler) aranması ve geliştirilmesi; yeraltı su kaynaklarının aranması, geliştirilmesi ve yönetimi; çeşitli mühendislik yapılarının (baraj, tünel, yol v.d) yer seçimi; yapı malzemelerinin araştırılması ve analizi; doğal afetlerin belirlenmesi ve bunlara ilişkin risklerin azaltılmasına yönelik önlemler geliştirilmesi konularını içermektedir. Bu faaliyetler jeoloji bilimi rehberliğinde ve mühendislik prensipleri çerçevesinde yürütülür.

ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nün misyonu, jeoloji mühendisliğinin ilgi alanına giren konularda özel, kamu ve devlet sektörünün ihtiyaç duyduğu problemlere çözüm üretebilen; bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek bu bilgileri en kısa sürede uygulamaya koyabilen; öğrenmeyi öğrenmiş ve kendini sürekli geliştirebilen mezunlar yetiştirmektir.

Eğitim programının çatısını  matematik ve temel bilimler, jeoloji bilimi, mühendislik bilimleri, sosyal ve insan bilimleri oluşturmaktadır. Arazi uygulamaları eğitimin en önemli parçası olup usta-çırak yaklaşımı ile yürütülür.Öğrencileri,  bilimsel ve teknolojik gelişmeler konusunda bilgilendirerek bu bilgileri beceri ile kullanmaları sağlanır. Jeoloji mühendisliği faaliyet alanlarının konularına göre diğer mühendislik (inşaat, maden, petrol, çevre v.d) mensupları ile de ekip çalışması yapabilme becerileri kazandırılır. Eğitimin önemli bir bileşenini oluşturan mühendislik tasarımı dersleri ve uygulamaları yanı sıra çeşitli derslerde verilen tasarım projeleri ile öğrencilerin araştırma yeteneklerinin geliştirilmesi, gerçek dünya problemlerine çözüm getirebilmeleri,  kendilerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilmeleri hedeflenmektedir.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü, yüksek lisans ve doktora programlarında  jeolojinin çeşitli alanlarında gerek salt bilimsel ve gerekse uygulamalı tezler sunarak öğrencilerine belirli konularda uzmanlaşma ve onları akademik kariyere yönlendirme olanakları sunmaktadır

 

Laboratuvar ve Araştırma Olanakları

Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde çeşitli mineral, kayaç ve fosil örneklerinin sergilendiği Jeoloji Müzesi, tam donanımlı Bilgisayar Laboratuvarı  ve Sismolojik Gözlemevi bulunmaktadır. Eğitim ve araştırma faaliyetleri aşağıda belirtilen tam donanımlı laboratuvarlarda yürütülmektedir.

 

•  Mineraloji Laboratuvarı

•  Optik Mineraloji-Petrografi Laboratuvarı

•  Paleontoloji Laboratuvarı

•  Sedimantoloji Laboratuvarı

•  Fotojeoloji Laboratuvarı

•  Ekonomik Jeoloji Laboratuvarı

•  Analitik Kimya Laboratuvarı

•  Su Jeokimyası Laboratuvarı

•  Kil Mineralojisi Laboratuvarı

•  Denizel Mikropaleontoloji Laboratuvarı

•  Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Laboratuvarı

•  Mühendislik Jeolojisi Laboratuvarı

•  Hidrojeoloji laboratuvarı

•  Bütünleşik Havza Analiz Laboratuvarı

 

İş Olanakları

Sayıları 1000’i aşan mezunlarımız yurtiçi/yurtdışı özel sektörde (inşaat, jeoteknik, madencilik, petrol, çevre, su, v.d) ve yurtiçi kamu kuruluşlarında (Devlet Su İşleri Gn. Md., Elektrik İşleri Etüd İdaresi Gn. Md., Kara Yolları Gn. Md., Maden Tetkik Arama Gn. Md., Türkiye Petrolleri A.Ş., v.d) öncelikli olarak tercih edilmektedirler. Mezunlarımızın eğitimleri sırasında elde ettikleri “Bilgisayar Teknolojisine Yatkınlık” becerisi ve yabancı dile hakimiyeti istihdam konusunda artı değer sağlamaktadır.

 

EĞİTİM PROGRAMI

Birinci Dönem

Kredi


MATH 119

Matematik I

4
PHYS 105 Genel Fizik I 4
CHEM 111 Genel Kimya I 4
GEOE 105 Jeoloji Mühendisliğine Giriş -
ENG 101 İngilizce I 4
IS 100 Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları Giriş -

İkinci Dönem

Kredi

MATH 120

Matematik II

4
PHYS 106 Genel Fizik II 4
CHEM 112 Genel Kimya II 4
CE 101 Teknik Resim 3
ENG 102 İngilizce II 4

Üçüncü Dönem

Kredi

MATH 255

Türevsel Denklemler

4
ECON 210 Ekonomi Prensipleri 3
ES 221 Mühendislik Mekaniği 3
GEOE 209 Fiziksel Jeoloji 3
GEOE 213 Mineraloji 4
Teknik Olmayan Seçmeli Ders 3
HIST 2201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I -

Dördüncü Dönem


Kredi


ES 224

Malzeme Mukavemeti

3
CENG 230 C Programlamaya Giriş 3
GEOE 208 Harita Dersi 3
GEOE 210 Petrografi 3
GEOE 214 Stratigrafi Prensipleri 3
ENG 211 İleri Okuma ve Sözlü İletişim 3
HIST 2202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II -

Beşinci Dönem


Kredi

GEOE 303 Jeofiziksel Prospeksiyon 3
MINE 317

Kaya Mekaniği

3
GEOE 303 Uygulamalı Jeofizik 3
GEOE 309 Tarihsel Jeoloji ve Paleontoloji 4
GEOE 313 Yapısal Jeoloji 3
Sınırlı Seçmeli Ders* 3
GEOE 300 Yaz Stajı I -
TURK 303 Türkçe I -
Teknik Olmayan Seçmeli Ders 3

Altıncı Dönem


Kredi


CE 364

Zemin Mekaniği

3
CE 374 Akışkanlar Mekaniği 3
GEOE 326 Saha Jeolojisi 2
GEOE 327 Jeolojik Harita Alımı 3
ES 303 Mühendisler için İstatistiksel Metodlar 3
GEOE 318 Jeokimyasal Termodinamik 3
TURK 304 Türkçe II -

Yedinci Dönem


Kredi


GEOE 401

Maden Yatakları

3
GEOE 407 Mühendislik Jeolojisi 3
GEOE 425 Jeoloji Mühendisliği Bilgisayar Uygulamaları 3
GEOE 423 Hidrojeoloji 3
GEOE 491 Jeoloji Mühendisliği Tasarımı I 3
Teknik Olmayan Seçmeli Ders 3
GEOE 400 Yaz Stajı II -

Sekizinci Dönem


Kredi


GEOE 492

Jeoloji Mühendisliği Tasarımı II

3
Serbest Seçmeli Ders 3
Teknik Seçmeli Ders** 3
Teknik Seçmeli Ders** 3
Teknik Seçmeli Ders** 3
Teknik Seçmeli Ders** 3

 

*Sınırlı Seçmeli Dersler      

                                     

GEOE    304     Magmatik ve Metamorfik Kayaç Petrolojisi                                            

GEOE    406     Sedimanter Kayaç Petrolojisi                     

 

**Teknik Seçmeli Dersler 

                                       

GEOE    404     Türkiye Jeolojisi                                         

GEOE    406     Deprem Jeolojisi                                         

GEOE    408     Jeomorfoloji                                                

GEOE    409     Fotojeoloji                                                  

GEOE    410     Petrol Jeolojisi                                            

GEOE    412     Maden Arama ve İşletme Jeolojisi             

GEOE    414     Çevre Jeolojisi                                            

GEOE    416     Mikropaleontoloji                                      

GEOE    417     Metamorfik Kayaç Petrografisi                  

GEOE    418     Jeokimya                                                    

GEOE    420     Jeoistatistik                                                

GEOE    424     Jeotermal Sistemler                                     

GEOE    428     Endüstriyel Kayaçlar ve Mineraller           

GEOE    430     Yeraltısuyu ve Kuyu Hidroliği                   

GEOE    431     Uzaktan Algılamaya Giriş                          

GEOE    432     Su Jeokimyası ve Kalitesi                           

GEOE    434     Magmatik Kayaç Petrografisi                     

GEOE    435     Yeraltısularının Araş.ve Geliştirilmesi        

GEOE    436     Araştırmada Stratig. ve Paleo. Analizler     

GEOE    437     Jeomekanik                                                 

GEOE    438     Mühendislik Jeolojisinde Haritalama         

GEOE    441     Uygulamalı Mineraloji                                

GEOE    443     Havadan Tematik Haritalama                     

GEOE    445     Hava Fotoğrafları                                        

GEOE    447     Sayısal Arazi Analizi                                  

GEOE    480     Jeoloji Mühendisliğinde Yönetim